Какво се изследва (туморни маркери) при рак на яйчниците

Гинекология Заболявания на яйчниците и тръбите Злокачествени заболявания на яйчниците и тръбите

Туморните маркери (биомаркери) са вещества, които се намират в кръвта и чиито нива корелират с наличието рак на яйчниците. В най-широк смисъл на понятието туморен маркер е всеки показател, чиято концентрация може да се повиши при наличие на неопластичен процес в организма. 

Рак на яйчника.

Туморните маркери могат да бъдат измерени с помощта на кръвен тест.

Специалистите не използват кръвни тестове за туморни маркери за скрининг на хора със среден риск от рак на яйчниците. Но те са полезни при оценката на лечението на рак на яйчниците и проверката за прогресия или рецидив на заболяването.

Маркери за рак на яйчниците

Маркерите за оценка и наличие на овариален карцином са:

  • CA125 (карциномен антиген 125),
  • HE4 (човешки епидидимен протеин),
  •  индексът ROMA.

Раковият антиген 125 (CA-125) е протеин и най-широко използвания туморен маркер за рак на яйчниците. Според Алианса за изследване на рака на яйчниците, над 80% от жените с напреднал рак на яйчниците и 50% от тези с рак на яйчниците в по-ранен стадий имат повишени количества СА-125 в кръвта си.

В Национален институт по рака (NCI) казва, че типичният диапазон е от 0 до 35 единици на милилитър. Нивото над 35 може да предполага наличието на тумор на яйчниците.

HE4 – нискомолекулен гликопротеин (25Kd) от семейството на киселите белтъци. Експресира се от нормалната тъкан на женската полова система – фалопиеви тръби, ендометриум, ендоцервикс, но също и от лигавицата на устната кухина, респираторния тракт и гърдата. Поради  ниското си молекулно тегло НЕ4 може да се установи и в урината.

НЕ4 е изолиран за първи път през 1991 в тъкан на човешкия епидидим.

През 2003 година Hellstrȍm и сътрудници установяват ролята му като туморен маркер за рак на яйчника и започва разработката на тест за неговото определяне. През 2005 Scholler и сътрудници разработват ELISA тест за определяне на HE4 в серумни проби. През 2008 Moore и сътрудници публикуват данни, че НЕ4 е най- ефективният туморен маркер за диагностика в ранните фази на карцином на яйчника. Още през същата година тестът за определяне на НЕ4 получава CE марка и американската служба за одобрение на храни и лекарства (FDA) дава одобрението си той да бъде използван като туморен маркер за проследяване на пациентки с рак на яйчника. Две години по-късно D.Rizos публикува проучване за комбинацията на новия маркер с традиционно използвания за диагностика и проследяване на яйчников рак CA125. Резултатите категорично показват, че комбинацията от двата маркера е с по-висока диагностична чувствителност и специфичност отколкото самостоятелното им изследване, особено в по-ранните стадии на заболяването.

Повишени стойности могат да се установят освен при яйчникови тумори и при тумори на белия дроб, дебелото черво и гърдата. Интересно е да се отбележи, че различните хистологични типове овариален карцином имат различна експресия на HE4:

 100% 93% 50% 0%
 при ендометриален карцином при серозен карцином при „clear cell“ карциномпри муцинозен карцином

Индексът ROMA (risk ovarian malignancy algorithm) включва двата показателя и се използва за предоперативна оценка на риска от наличието на овариален карционом при жени с открито образувание на аднексите. Рискът се изчислява в зависимост от това дали жената е в периода преди (ROMA1) или след менопауза (ROMA2).

Аналитичен принцип:

CMIA – Хемилуминесцентен микрочастичков имунен анализ , Architect Abbott System

Информативна стойност и клинично значение

Изследването на НЕ4 има значение в някой от следните случаи:

За предсказване на риска от рак на яйчника при пациентки с формация (пространство заемащ процес) в областта на малкия таз.

В търсене на маркер, който да подобри чувствителността на СА 125 и да предскаже наличието на овариален карцином в проспективно многоцентрово проучване са сравнени 9 различни маркери: CA125, CA72-4, разтворим мезотелин –зависим пептид, HE4, активин, инхибин, остеопонтин, епидермален растежен фактор и Her2 при 233 жени с данни за туморна маса в областта на аднексите. Резултатите показват че:

  • HE4 има най-висока чувствителност като самостоятелен маркер
  • Комбинацията от CA125 и HE4 увеличава чувствителността в сравнение с използването на който и да е маркер самостоятелно. Добавянето на допълнителни маркери не повишава чувствителността. По-късни проучвания потвърждават стойността на HE4 в откриването на яйчников рак в ранен стадий.
  • Huhtinen и сътрудници установяват допълнителна  роля на комбинацията HE4 и CA125 – да отдиференцира овариален карцином от овариална ендометриозна киста. Серумната концентрация на HE4 значимо се увеличава при пациенти с овариален или ендометриален карцином, но не при яйчников или друг тип ендометриоза. Концентрацията на CA125 се увеличава при пациенти с овариален карцином, с напреднала перитонеална или овариална ендометриоза, но не и при пациентки с ендометриален карцином.

Алгоритъм за оценка на риска от развитие на яйчников карцином (ROMA)

През 2009 проспективно многоцентрово клинично проучване валидира предсказващ модел, на базата на комбинация от CA125 и HE4, за да оцени риска от овариален карцином при жени с формация в малкия таз и ги разпределя в две групи – с нисък и с висок риск.       

Чрез използването на ROMA е създадена възможност за насочване на жени с висок риск към центрове, специализирани в лечението на онкогинекологични тумори.  

HE4 при проследяване на пациентки с епителиален овариален карцином

Настоящи клинични проучвания показват, че HE4  е полезен заедно с CA125 в определянето на отговор към терапията и откриване на рецидив. При мониториране на овариален карцином за клинично значимо се счита повишение в стойностите на маркера с > 25% спрямо предходен резултат и предполага наличие на рецидив или прогресия, а намалението е белег за добър терапевтичен отговор.

HE4 като маркер за ендометроиден карцином

Пациентките от групата с умерен до висок риск (дълбока миометрална инвазия,лимфноваскуларна инвазия и др.) имат полза от изследването на двата маркера  за установяване на заболяването в ранен стадий или съответно за оценка на отговора на лечение и евентуален рецидив. Резултатите следва да се тълкуват заедно с другите клинични и параклинични данни.

Материал за изследване

Изследва се кръвен серум, който е стабилен на стайна температура до 24 часа, в хладилник до 4 дни, замразен  до 2 месеца. Резултаът е готов до 24 часа след постъпване на материала за изследване в лабораторията

Референтни стойности:

Пременопаузални пациентки – HE4 до 70 pMol/L ; ROMA до 7,4% нисък риск.

Постменопаузални пациентки – HE4 до 140 pMol/L;ROMA до 25,3 % нисък риск.

За правилен резултат НЕ4 и СА 125 трябва да са изследвани на един и същ аналитичен принцип (т.е.на една и съща система). Дискриминационните стойности за оценка на риска ROMA са различни при различните производители на китове.

Важно!

Наличието на високо ниво на един от тези туморни маркери не означава непременно, че имате рак на яйчниците.

Туморните маркери са важни, но винаги трябва да се интерпретират от специлист, в зависимост от анамнезата, клиничната картина, находката и резултатите от други направени изследвания!

Leave a Reply